Najczęściej kupowane

Instalacje wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wydanie III

Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Cena:115.00,
kwota brutto
Możliwość zamawiania chwilowo została wstrzymana.

Wyślij zapytanie

Instalacje wodociągowe.
Projektowanie, wykonanie, eksploatacja.

Jarosław Chudzicki, Stanisław Sosnowski

W książce omówiono zasady projektowania, konstruowania i działania instalacji wodociągowych w budynkach niskich i wysokich, mieszkalnych i niemieszkalnych. Uwzględniono najnowsze zagadnienia z dziedziny instalacji wodociągowych takich, jak systemy zdalnego odczytu i rejestracji wodomierzy, zabezpieczanie instalacji przed rozwojem bakterii legionella, niekonwencjonalne układy podgrzewania wody ciepłej i wiele innych. W książce zamieszczono przykłady rozwiązań instalacji wodociągowych wraz ze szczegółowymi obliczeniami, oraz niezbędne w fazach projektowania i eksploatacji nomogramy dla różnych systemów instalacyjnych. Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla projektantów, wykonawców, eksploatatorów instalacji wodociągowych oraz dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, Inżynieria Sanitarna i Wodna i Inżynieria Komunalna. Publikacja ta  jest pierwszą książką w całości poświęconą wyłącznie instalacjom wodociągowym.


Rok wydania: 2009
Ilość stron: 378

1. Wiadomości ogólne
1.1. Podstawy prawne projektowania, wykonania i eksploatacji
1.2. Jednostki miar
1.3. Oznaczenia graficzne na rysunkach
2. Systemy zaopatrzenia odbiorców w wodę
2.1. Definicje i określenia
2.2. Schematy układów wodociągowych i instalacji wewnętrznych
3. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
3.1. Jakość wody wodociągowej
3.2. Dodatkowe uzdatnianie wody u odbiorców
4. Zużycie wody
4.1. Normatywne wielkości zużycia wody
4.2. Struktura i nierównomierność zużycia wody
4.3. Racjonalne zużycie wody
4.3.1. Rozwiązania instalacji wodociągowych wpływające na oszczędzanie wody
4.3.2. Rozwiązania konstrukcyjne baterii czerpalnych wpływające na oszczędzanie wody
4.3.3. Zmniejszenie wielkości wypływu wody
4.3.4. Skrócenie czasu korzystania z baterii
4.3.5. Możliwości dalszego zmniejszania zużycia wody
5. Pomiary zużycia wody (wodomierze)
5.1. Rodzaje wodomierzy
5.2. Dobór wodomierzy
5.3. Lokalizacja zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych
5.4. Rejestracja odczytów wodomierzy
5.4.1. Sposób rejestrowania wskazań wodomierza
5.4.2. Klasyfikacja systemów odczytu i rejestracji wskazań wodomierzy
5.4.3. Przykładowe typy rozwiązań systemów rejestracji i odczytów wodomierzy
6. Materiały i armatura
6.1. Podstawy prawne stosowania materiałów instalacyjnych i armatury w budownictwie
6.2. Określenie średnic i ciśnień
6.3. Instalacje ze stali ocynkowanej
6.4. Instalacje ze stali nierdzewnej
6.5. Instalacje z miedzi
6.6. Instalacje z tworzyw sztucznych
6.7. Klasyfikacja armatury
6.8. Zasady doboru materiałów instalacyjnych
7. Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej
7.1. Źródła i przyczyny wtórnego zanieczyszczenia wody
7.2. Zabezpieczenie wody wodociągowej
przed zanieczyszczeniem wtórnym wywołanym przepływem zwrotnym
7.2.1. Wiadomości ogólne
7.2.2. Warunki wystąpienia przepływu zwrotnego
7.2.3. Klasyfikacja płynów zagrażających zdrowiu człowieka
7.2.4. Urządzenia zabezpieczające
7.2.5. Zasady doboru urządzeń zabezpieczających
7.2.6. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne urządzeń zabezpieczających
7.3. Bakterie Legionella w instalacjach wodociągowych
7.3.1. Wprowadzenie
7.3.2. Zabezpieczanie instalacji projektowanych
7.3.3. Zabezpieczenia instalacji istniejących i modernizowanych
7.3.4. Usuwanie i unieszkodliwianie bakterii Legionella
7.3.5. Usprawnianie i eksploatacja instalacji
8. Obliczenia hydrauliczne instalacji wodociągowych
8.1. Obliczenia przewodów wodociągowych
8.2. Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wody
8.2.1. Obliczanie przewodów zasilających
8.2.2. Dobór średnic metoda uproszczona według normy PN-EN 806
8.2.3. Obliczanie przewodów cyrkulacyjnych
8.3. Obliczanie ciśnienia wymaganego dla instalacji
9. Projektowanie instalacji wodociągowych
9.1. Rodzaje budynków
9.2. Instalacje wodociągowe wody zimnej
9.3. Instalacje wodociągowe wody ciepłej
9.3.1 Rodzaje instalacji wody ciepłej
9.3.2. Urządzenia do przygotowania wody ciepłej
9.4. Obliczenia zapotrzebowania na energie do przygotowania wody ciepłej
9.4.1. Klasyfikacja energii do przygotowania wody ciepłej
9.4.2. Temperatura wody zimnej i ciepłej
9.4.3. Tok obliczeń według PN-92/B-1706
9.4.4. Tok obliczeń według normy DIN 4708
9.4.5. Tok obliczeń według świadectwa charakterystyki energetycznej
9.5. Stacja podwyższania ciśnienia wody
9.5.1. Rodzaje pomp stosowanych w instalacjach wodociągowych
9.5.2. Parametry pracy pomp
9.5.3. Sposoby sterowania praca pomp
9.5.4. Zasady doboru pomp
9.6. Wodne instalacje przeciwpożarowe
9.6.1. Bezpieczeństwo pożarowe
9.6.2. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
9.6.3. Instalacje hydrantowe
9.6.4. Instalacje tryskaczowe i zraszaczowe
10. Wykonanie instalacji
10.1. Dokumentacja projektowa i uzgodnienia
10.2. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
10.3. Warunki techniczne wykonania wewnętrznych instalacji wodociągowych
10.3.1. Wymagania ogólne
10.3.2. Ogólne zasady prowadzenia przewodów
10.3.3. Montaż instalacji z rur stalowych ocynkowanych
10.3.4. Montaż instalacji z rur miedzianych
10.3.5. Montaż instalacji z tworzyw sztucznych
10.3.6. Rozszerzalność liniowa rur
10.3.7. Kompensacja instalacji
10.3.8. Mocowanie przewodów
10.3.9. Zasady montażu armatury i urządzeń wodociągowych
10.3.10. Izolowanie instalacji
10.4. Prefabrykacja instalacji
10.5. Badanie szczelności instalacji
10.6. Odbiór wewnętrznych instalacji wodociągowych
11. Eksploatacja instalacji wodociągowych
11.1. Eksploatator a właściciel instalacji
11.2. Podstawowe zasady użytkowania instalacji wodociągowych
11.3. Analiza stanu technicznego instalacji wodociągowych
11.4. Kontrole okresowe
11.5. Przeglądy robocze instalacji
12. Ujęcia wody na terenie posesji
13. Przykłady obliczeniowe
13.1. Instalacje wodociągowe dla jednego mieszkania
13.2. Instalacje wodociągowe dla budynku mieszkalnego o wysokości 3 kondygnacji
13.3. Instalacje wodociągowe dla budynku mieszkalnego o wysokości 8 kondygnacji
13.4. Instalacja wodociągowa dla domu jednorodzinnego
14. Tablice i nomogramy
Literatura
Wykaz norm do obowiązkowego stosowania przywołanych w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 109
z 12.05.2004 r. wraz z uzupełnieniem z 12 marca 2009 r.)
Wykaz norm z dziedziny wodociągów (wg stanu na 31 grudnia 2008 r.)